01 juni 2005

Dagens värsting : Peter Wolodarski Dagens Nyheter

Nu har det hänt! EN "Dagens Värsting", Peter Wolodarski på DN:s ledarsida har utnämnts för tredje gången och hamnar i det mycket suspekta sällskapet, Hall of Shame, med följande insats:

"Oavsett vad äldreomsorgsminister Ylva Johansson vill låta påskina, har apoteksmonopolet fällts av EG-domstolen...Jag talar med Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt. Han slutsats är entydig: apoteksmonopolet måste monteras ned..Regeringen har förlorat spelet. Ändå fortsätter den att ivrigt hävda monopolistens rätt.
När vanliga medborgare beter sig på det sättet brukar de i Sverige kallas för rättshaverister."Kommentar: Ibland blir "mediaspelet" i borgerlig press tydligare än annars. Efter "häxjakten" som följd avTsunamikatastrofen och utnämningen i DN av hjältar och häxor har "man" fått blodad tand.. Men det här "taskspelet" går aldrig Wolodarski! Domen innebär att om Sverige ÄNDRAR några regler i förordning och lag så kan monopolet behållas.. "Förr" kunde man "köpa" sig till tolkningsföreträde av dagsaktuella händelser , starta, styra och regissera verkligheten "bara " man satsade några hundratals miljoner i en tidning tex. DN gick med 96 miljoner i förlust ifjol och hävdar ivrigt marknadslösningar. Borde inte en sådan "firma" läggas ner? Eller vad har den som mål som satsar 96 miljoner på ett år för att skildra "verkligheten" på sitt sätt? Problemet är att det har blivit "för ljust" för den här typen av manipulation av allmänheten. Jämför med folkomröstningenom Euron. Det räckte inte ens att ha en alldeles "egen" propaganda enhet, DN/TEMO , som gjorde allt för att "leda" väljaren rätt.

Motivering: En välförtjänt utnämning där "mediaspelet" blir klart och tydligt i sin skrämmande logik, här i form av Peter Wolodarski!

Uppföljning: Ett tydligt och bra exempel på att Leo Kommenterar är på rätt väg är väl följande kommentarer på bloggen expertpanelen:

"Att granska granskaren ser vi som vår främsta uppgift och i det är Leo och hans kommentarer självklara att sätta luppen på.
Den 9 maj utmanade pajasen en stor del av bloggvärlden genom att ge epitetet Rappakalja-Bloggarna till bloggar med en borgerlig agenda."

Istället för att "komma igen" i en öppen och ärlig dialog med tydliga och kontrollerbara källor för sin argumentation i de sakfrågor som tas upp på Leo Kommenterar väljer "expertpanelen"
en annan ökänd väg, skitsnacket. Och som vanligt säger det nog betydligt mer om dom som fäller dessa omdömen än dom de attackerar med sådana metoder! Rappakaljabloggarnas utgångspunkt och "verklighet" håller inte för en seriös och ärlig debatt!

12 Comments:

Blogger jinge said...

Att DN låter Wolodarski hållas!?

Han är ju en stor belastning bara..

09:23  
Blogger Leo said...

Ja visst är det så, men troligen har perspektivförskjutningen gått så långt att man "chansar". Förhoppningsvis är "folk i allmänhet" klokare och mer välutbildade än "vissa" tror. Spelet runt folkomröstningen om Euron tydde på det..

Och TÄNK folket som röstade nej fick rätt!

09:59  
Anonymous Anonym said...

"Domen innebär att om Sverige ÄNDRAR några regler i förordning och lag så kan monopolet behållas.." skriver Leo i sin kommentar. Var Leo utläser detta i domen är mig ett mysterium, det står nämligen ingenstans i den. Det är uppenbart att Leo inte läst domen. EG-rätten skriver i sitt domslut: "Artikel 31.1 EG utgör hinder för en ordning som innebär en ensamrätt till detaljhandel och som är utformad på ett sådant sätt som den ordning som är i fråga (svenska apoteksmonopolet) i målet vid den nationella domstolen." parentesen infogad av mig.

Den som påstår, liksom vår minister och Leo, att domen innebär att det räcker att ändra reglerna för upphandling av läkemedel för att monopolet skulle vara lagligt är ute och cyklar. Domstolen konstaterar att redan reglernas utformning i dessa avseenden gör monopolet olagligt och går därför ej vidare i sin analys. Alltså monopolet är olagligt, svensk rätt hindrar inte någon annan från att sälja läkemedel. Huruvida en eventuell framtida ändring av reglerna skulle vara tillräcklig för att monopolet skulle bli lagligt och förbudet mot att sälja läkemedel skulle vara giltigt framgår ej av domen. Monopolet kan vara olagligt även av andra skäl.

Domen (c-438/02) finns att läsa på eg-domstolens hemsida och apotekets hemsida:

www.curia.eu.int
www.apoteket.se

16:11  
Blogger Leo said...

Anonym snackar strunt! Liksom dagens värsting..:

Publicerat 1 juni 2005 16:57 SvD

EU: Apoteksmonopolet kan vara kvar

“Tolkningarna av tisdagens dom från EU:s domstol angående det svenska apoteksmonopolet gick åt olika håll. Regeringen menade att det kan behållas medan handeln och juridiska experter betraktade domen som dödsstöten för monopolet.

Regeringens linje får nu stöd från EU-kommissionen. De som tror att apoteksmonopolet måste försvinna efter domen har fel, menar Jonathan Todd, talesman vid EU-kommissionens konkurrensdirektorat.”

Så var den saken avgjord.. det var rätt många som hade fel! Leo Kommenterar utnämnde en till “Dagens värsting”! Det ser ut att vara rätt välmotiverat!
http://dagspolitik.se/lemon/2005/06/01/eu-apoteksmonopolet-kan-vara-kvar/

21:45  
Anonymous Anonym said...

Vadå strunt?! Hade förväntat mig att du skulle presentera något nytt för att bestrida mitt inlägg. Du har uppenbarligen fortfarande inte läst domen. Herr Todd har absolut rätt i att monopol på läkemedel i sig inte förklarats olagligt. Men dagens svenska monopol i sin nuvarande utformning är EJ FÖRENLIGT MED GEMENSKAPSRÄTTEN! Lagstiftningen som förbjuder andra än staten att sälja läkemedel får därför inte upprätthållas. Detta kommer du bli varse när tingsrätten friar Hanner.
OM Sveriges regering väljer att envisas med monopolet och ändrar reglerna som förklarats oförenliga med EG-fördraget, kommer detta eventuellt, under vissa förutsättningar, leda till en ny rättegång vid EG-domstolen som då mycket sannolikt kommer förklara monopolet olagligt även av andra skäl. Detta är dock spekulationer. Det skulle vara fint om du istället för att avfärda folk med avikande uppfattning som ´strunt´ eller ´dagens värsting´med argument istället. Alternativt be om ursäkt och medge att man tagit fel.

22:58  
Blogger Leo said...

Om inte Eu:s talesman i ämnet duger som argument för dig så tror jag vi kan sätta punkt här..och framtiden..

07:24  
Anonymous Anonym said...

Från SVD 1 Juni 2005 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9858848.asp

- Helt klart är att det måste förändras efter domen. Men exakt hur det ska göras är upp till den svenska regeringen.

- Domen säger inte att monopolet som sådant är olagligt. Vad den helt klart säger är att det sätt som monopolet fungerar på i dag är olagligt, säger Todd.

För det första Leo, detta är citaten som förekommer i artikeln du nämner. Helt i linje med vad jag tidigare själv påstått och även i linje med vad Wolodarski påstått. För det andra Leo, du saknar uppenbarligen den mest grundläggande förståelsen för hur EG och EG-rätten fungerar. För som de flesta väl vet har inte kommissionen någon avgörande betydelse i frågan. Kommissionen kan ingripa mot Sverige om den bestämmer sig för det, men även om den väljer att avstå är det fritt fram för vilken privatperson som helst att utmana monopolet, så som faktiskt skedde i fallet Hanner. Därför är Todds uttalande inte i sig intressant som ett argument. Endast i den utsträckning hans argument äger logisk och faktisk giltighet är det rimligt att du använder honom som stöd för din argumentationslinje. Dessutom som citaten ovan visar så säger även Todd att monopolet är OLAGLIGT!

14:27  
Blogger Leo said...

Det är inte monopolet som är olagligt i sig! Det är utformningen av monopolet just nu som är olagligt och eftersom regeringen skall ändra det som bryter mot eu-lagen kvarstår inte problemet..
och monopolet blir kvar.. VSB

15:30  
Anonymous Anonym said...

Leo, Det är mycket möjligt att även monopolet i sig bryter mot EG-rätten. Detta är något som inte framgår av domen. EG-rätten valde här en feg utväg och skrev inte en mer långtgående dom, men det finns inget stöd i domen eller i Todds utalanden som stödjer din åsikt att "Det är inte monopolet som är olagligt i sig!". Framförallt kan du inte belägga Wolodarski med några felaktigheter.


"Det är utformningen av monopolet just nu som är olagligt och eftersom regeringen skall ändra det som bryter mot eu-lagen kvarstår inte problemet.."

Även om regeringen ändrar det som EG-rätten utpekat som grunden för sin dom kan den fortfarande fälla monopolet på andra grunder. Men ändringar har inte gjorts ännu och just nu i skrivande stund och med största sannolikhet i överskådlig framtid är det helt lagligt att sälja läkemedel i Sverige för andra aktörer än staten.

"och monopolet blir kvar.. VSB"
Vi har inte längre något monopol. Tex kan man idag på Arlanda från privata aktörer erhålla nikotintuggumi, utan att myndigheter ingriper. När snart tingsrättsdomen friar Hanner kommer säkerligen fler att följa efter. Att tro att apoteksmonopolet kommer att bli kvar är drömtänkande. Det är nu istället viktigt att regeringen skapar en väl fungerande och väl reglerad marknad för läkemedelsförsäljning under konkurrens. Jag förstår överhuvudtaget inte varför du försöker argumentera för den uppenbart felaktiga tolkning av EG-domen Johansson gör. Jag skulle kunna begripa att du argumenterade för ett monopol och menade att domen är felaktig. Istället försöker du argumentera för en viss tolkning av en dom du inte ens läst. Bissart.

16:59  
Blogger Leo said...

Ur domen, du har fel, liksom Wolodarski liksom ett antal till:

"Domstolen konstaterar först att Apoteket utgör ett "statligt handelsmonopol" i den mening
som avses i gemenskapsrätten.

Gemenskapsrätten fordrar inte att statliga handelsmonopol skall avskaffas utan föreskriver i
stället att monopolen skall utformas på ett sådant sätt att ingen diskriminering med
avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas
medborgare."

Det är mao bara att ändra i anskaffnings- och saluföringsvillkoren så är det klart.. Monopolet blir kvar!

18:31  
Anonymous Anonym said...

För det första, du påstår dig citera EG-domen men citerar i själva verket ett pressmedelande från svenska regeringen som citerar EG-domstolens pressmedelande. På ett ganska oärligt sett dessutom, läs pressmedelandet och LÄS DOMEN så får du se.

Ditt citat förekommer överhuvudtaget inte i domen nämligen. Jag gissar att du läst det på apotekets hemsida. Oärligt av dig att förfalska källor. Framförallt dumt. Vem som helst kan lätt kolla upp dessa fakta. Klart det är ju ingen annan än du och jag som läser detta.

För det andra JA! EG-domstolen fäller apoteksmonopolet redan för brott mot artikel 31 EG. Sverige kan ändra reglerna för att monopolet blir konformt med denna artikel. Detta har dock ännu inte skett och inga åtgärder har ännu vidtagits för att göra det. Även om dessa åtgärder genomförs är detta inte på något sett tillräckligt för att apoteksmonopolet skall vara lagligt. Sveriges monopol blev fällt redan i svaret på den första frågan som tingsrätten ställde i sin begäran om förhandsavgörande. Fortfarande har ingen bedömning gjorts avseende artiklarna 28 EG och 43 EG. Dessutom skall monopolet vara i linje med proportionalitetsprincipen. Detta är ännu inte uträtt. Det är mao INTE bara att ändra i anskaffning och saluföringsvillkoren. Detta är ett första krav, absolut inte det ända, och redan där blev apoteksmonopolet fällt!

14:29  
Blogger Leo said...

Förfalskning?! det var fan vad du tar i! Ur domen: "Gemenskapsrätten fordrar inte att statliga handelsmonopol skall avskaffas utan föreskriver i
stället att monopolen skall utformas på ett sådant sätt att ingen diskriminering med
avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas
medborgare."
Domen
"På dessa grunder beslutar domstolen (stora avdelningen) följande dom: Artikel 31.1 EG utgör hinder för en ordning som innebär en ensamrätt till detaljhandel och som är utformad på ett sådant sätt som den ordning som är i fråga i målet vid den nationella domstolen."

Lätt som en plätt och klart som korvspad! Ändrad utformning av ordningen, som Ylva Johansson meddelade direkt efter domen att det snarast skulle göras, monopolet kvar! Man skulle kunna tro att du är Ulf Bernitz, professor i Eu rätt..eller Wolodarskis kompis.. Hursomhelst-Nu hjälper inte det-Du har fel i alla fall. Lika fel som Ulf Dinkelspiel hade efter sina förhandlingar med EG före inträdet då han påstod att vi kunde ha alkoholresriktionerna kvar! Med Ulf B som rådgivare..

15:07  

Skicka en kommentar

<< Home

Free Website Counters
Web Site Counter